ประกาศราคากลางจัดซื้อ

วัสดุเชื้อเพลิง งานซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 6 ม. ระยะทาง 2.0 กม. ที่ บ.ไร่สนาม ม.5 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี วงเงินงบประมาณ 4,366,573.-บาท ลงวันที่ 29 ม.ค.61 ดาวโหลด

 

 

 

ติดต่อเรา

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ : 032 465 184
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ : operation.mdu13@gmail.com
FB : หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13