รายชื่อผู้บังคับหน่วย นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

ลำดับ
ยศ - ชื่อ - ตำแหน่ง
ตั้งแต่
ถึง
น.อ.สันต์ อัจิมาธร ร.น.
๑๕ ม.ค. ๑๑
๑๘ พ.ค. ๑๖
น.อ.เชวง วีรประจักษ์ ร.น.
๑๘ พ.ค. ๑๖
๓ มิ.ย. ๑๘
น.อ.พจน์ ปัจฉิมอนันต์ ร.น.
๓ มิ.ย. ๑๘
๑๒ ม.ค. ๒๕
พ.อ.สะอาด คงสมบูรณ์
๑๒ ม.ค. ๒๕
๑ ต.ค. ๒๖
พ.อ.ประสิทธิ์ งามคำพร้อม
๑ ต.ค.๒๖
๑ พ.ค. ๓๐
พ.อ.เจริญ กายแก้ว
๑ พ.ค. ๓๐
๑ ต.ค. ๓๐
พ.อ.ประดิษฐ์ จันทรางกูร
๑ ต.ค. ๓๐
๑ พ.ค. ๓๓
น.อ.วิบูลย์ ประยูรพรหม
๑ พ.ค. ๓๓
๓๐ ก.ย. ๓๕
พ.อ.ไพฑูรย์ นาครัตน์
๓๐ ก.ย.๓๕
๑๕ ก.ย. ๓๖
๑๐
พ.อ.วีรพงศ์ พันธุมสุต
๑๕ ก.ย. ๓๖
๗ มี.ค. ๔๐
๑๑
พ.อ.พีรยุทธ เพียรพยุห์
๗ มี.ค. ๔๐
๔ พ.ย. ๔๐
๑๒
พ.อ.อร่าม มีพลัง
๔ พ.ย. ๔๐
๑ ต.ค. ๔๓
๑๓
พ.อ.อุดม พูลสวัสดิ์
๑ ต.ค. ๔๓
๑๐ พ.ค.๔๗
๑๔
พ.อ.ชิติสรรค์ สุขเกษตร
๑๐ พ.ค. ๔๗
๓๑ ต.ค. ๔๙
๑๕
พ.อ.สุชาติ สุทธิผล
๓๑ ต.ค. ๔๙
๒๒ ต.ค. ๕๑
๑๖
พ.อ.กฤษณ์ จันทรนิยม
๒๒ ต.ค. ๕๑
๑๗ ต.ค. ๕๖
๑๗
พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์
๑๗ ต.ค. ๕๖
๓๐ ก.ย. ๕๙
๑๘
พ.อ.วราวุธ สีดาพาลี
๑ ต.ค. ๕๙
ปัจจุบัน

 

 

 

ติดต่อเรา

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ : 032 465 184
ติดต่อผ่านทางอีเมล์ : operation.mdu13@gmail.com
FB : หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13